ACCEPTATIETESTEN


Fabriek Acceptatie Testen (FAT) en Locatie (Site) Acceptatie Testen (SAT) worden samen ook wel inbedrijfstelling of commissioning genoemd.

Het is onderdeel van de Good Engineering Practices die door veel leveranciers worden gevolgd.

Voor kritische projecten wil de leverancier zekerstellen dat de installatie op het moment inbedrijfstellen mechanisch compleet is. Dat wil zeggen, de installatie is geconstrueerd en werkt volgens de fabrieksspecificaties.

 

Een deel van deze testen wordt uitgevoerd op locatie van de leverancier: de FAT. Eventueel aangetroffen problemen kunnen daar snel worden opgelost, voordat de installatie naar de locatie van de klant wordt verscheept.

De constructeur stelt hiervoor een test- en inspectieplan op. Dit plan wordt tijdens de bouwfase uitgevoerd om te verifiëren of:

  • De constructie veilig is voor het personeel, het milieu en het publiek.
  • Aan de technische kwaliteit is voldaan, dat wil zeggen overeenstemt met de for construction ontwerpdocumenten, specificaties, diagrammen en tekeningen.
  • Aan de eventuele wettelijke eisen is voldaan.
  • De volgende stap in het constructieproces kan worden voltooid.

 

De wijze van testen hangt af van de specificatie. Er kan gebruik worden gemaakt van de methodes die worden beschreven in specifieke internationale industrienormen (ISO, ASTM) .


Soms wenst de klant aanwezig te zijn bij bepaalde testen, de zogenaamde witness points. De constructeur moet melden wanneer een dergelijke test kan worden uitgevoerd.

 

Kwalificatietesten
De Installatie Kwalificatie (IQ) en Operationele Kwalificatie (OQ) zijn gebruikerstesten. De gebruiker wil vaststellen dat het systeem technisch en functioneel voldoet aan de gestelde eisen en geschikt is voor het beoogde gebruik. Hiervoor wordt een validatieplan opgesteld en uitgevoerd. De protocollen worden vooraf door de stakeholders (waaronder de eindgebruiker en QA) goedgekeurd. Eventueel aangetroffen afwijkingen worden in deviaties vastgelegd en gevolgd tot ze naar tevredenheid zijn opgelost. Het resultaat van de kwalificatie wordt in een eindrapport vastgelegd. Hierin worden ook de openstaande of onoplosbare deviaties vermeld, waarbij de consequenties voor het gebruik en onderhoud van de installatie worden aangegeven.

Met andere woorden, de FAT/SAT en de IQ/OQ van installaties hebben grotendeels dezelfde doelstelling: toetsing van de installatie tegen de technische en functionele specificaties. Hierdoor kunnen deze tegelijkertijd of gecombineerd worden uitgevoerd. Beslissingen over de noodzaak van Factory en Site Acceptance Testing, de timing hiervan met de betrekking tot de IQ en OQ en de mogelijke combinatie van deze moeten in de vroege stadia van het project worden besproken. Het besluit kan namelijk consequenties hebben voor de contractuele verplichtingen met de leverancier. Dit besluit dient te worden gedocumenteerd als onderdeel van het Validatie Master Plan of in het Project Kwaliteitsplan. De kwalificatierapporten kunnen dan naar de standaard testrapporten van de leverancier of van de onafhankelijke derde partij verwijzen. Hierdoor worden de FAT/SAT resultaten onderdeel van een formele goedkeuring door de eindgebruikers en QA.

 

Het gebruik maken van FAT/SAT resultaten tijdens de IQ/OQ kan grote voordelen hebben. Natuurlijk levert het een enorme kostenbesparing op. Waarom zou je opnieuw testen als de gegevens al beschikbaar zijn? Maar soms moet je als gebruiker wel investeren in de kwaliteit van de door de leverancier aangeleverde gegevens.

 

Het gebruik maken van de FAT/SAT mogelijkheden kan ook een aanzienlijke besparing opleveren voor de projectdoorlooptijd. IQ/OQ testen starten pas na oplevering van de installatie. FAT/SAT testen beginnen al tijdens de bouwfase. Het grootste deel van de hardware en software kan al worden geïnspecteerd tijdens de FAT gedurende de bouwfase. De integratietesten kunnen worden uitgevoerd tijdens de installatie op de gebruikerslocatie. Afwijkingen worden ook in een vroegtijdig stadium ontdekt, daar waar ze nog weinig consequenties hebben en ook het snelst kunnen worden verholpen.

 

GOOD ENGINEERING PRACTICE

Voor leveranciers die werken volgens Good Engineering Practice is het gebruikelijk hun opgeleverde systemen uitvoerig te testen volgens standaard test methoden. Zij hebben het technisch vermogen en de kennis om deze testen op een betrouwbare wijze uit te voeren. Het is dus wenselijk om gebruik te maken van de vakkundigheid van de leverancier in plaats van als gebruiker zelf te gaan experimenteren met test methoden. De gebruiker moet wel beoordelen of de leverancier de testen adequaat uitvoert.

 

Bron: https://qualitybs.wordpress.com/2013/12/27/de-relatie-tussen-fat-sat-en-iq-oq/